Baner
  A K T U A L N O Ś C I   S Z K O Ł A   U C Z N I O W I E   R O D Z I C E   I N F O R M A T O R   S U K C E S Y   O B R A Z   M E D I A   P R Z E D S Z K O L E
Kasztanowiec
0
00
00
00

Dzisiaj jest  


A K T U A L N O Ś C I


P R O G R A M   R O Z W O J U   C Z Y T E L N I C T W A


NPRC 2023


Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.
Do biblioteki szkolnej zostaną zakupione nowe książki na kwotę 5 000,00 zł


Linia


L A B O R A T O R I A   P R Z Y S Z Ł O Ś C I

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu #LaboratoriaPrzyszłości,
którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych
wśród uczniów.

Laboratoria Przyszlości
Linia


Z I M O W E   P R Z E R W Y

Po lekcjach, dzieci z klasy II korzystają z uroków zimy.
Szkoda, że nie udało się ulepić bałwana.

Zima2023


Linia


Ć W I C Z E N I A   T E R E N O W E

Za oknem wręcz wakacyjna pogoda (28.09.2023). Żal siedzieć w ławkach.
Czas na praktykę na podwórku szkolnym. Uczniowie klasy IV na lekcjach przyrody
mierzyli obwody i szacowali wiek drzew. Próbowali także wyznaczyć kierunek północny
za pomocą kompasów i narysować różę kierunków geograficznych.

Terenowe

Terenowe

Terenowe

Terenowe

Terenowe


Linia


K O M U N I K A C J A   I N T E R P E R S O N A L N A

Uczniowie klasy VII i VIII odwiedzili dziś (26.09.2023) Centrum Rozwoju Rodziny
w Zabrzu i uczestniczyli w spotkaniu, na którym pogłębili swoją wiedzę na temat
komunikacji interpersonalnej. Czas wdrożyć w życie poznane zasady.

CRR

CRR


Linia


Z   P Ó L   N A   S T Ó Ł

W ramach bloku tematycznego "Z pól na stół" klasa III b poznała pracę cukiernika
oraz piekarza. Dzisiaj (26.09.2023) odwiedziła naszą klasę pani Izabela,
która opowiedziała o chlebie w polskiej tradycji oraz zapoznała uczniów
z różnymi rodzajami chleba.

Chleb
Chleb


Linia


S T R E F A   R E L A K S U

Pufy dla relaksu cieszą się ogromną popularnościš. Postanowiliśmy dokupić cztery
nowe, "kosmiczne" pufy oraz granulat do uzupełnienia starszych.

Pufy


Linia


P R A C O W N I A   K O M P E T E N C J I   C Y F R O W Y C H

Śpieszymy do Was ze wspaniałą wiadomością! Dzięki udziałowi naszych uczniów
w konkursie "Pracownia Kompetencji Cyfrowych" nasza szkoła otrzyma nową pracownię
komputerową! Drużyny rywalizowały o mobilną pracownię komputerową.
Każda pracownia jest wyposażona w 16 laptopów wraz z przenośną szafą,
posiada oprogramowanie umożliwiające zarządzanie przez nauczyciela pracami uczniów
oraz interaktywny monitor 65".
Wspólnym motywem było zrealizowanie wskazanego kursu e-learningowego
dotyczącego bezpieczeństwa w sieci przez jak największą liczbę uczniów, a następnie
przygotowanie pracy w oparciu o zdobytą wiedzę.
Praca plastyczna drużyny klasy VI, która została wyróżniona została wykonana
na lekcjach informatyki przez Małgorzatę W. - dziś już uczennicy klasy VII.
Brawo dla całej klasy i gratulacje dla Małgosi! Konkurs został współfinansowany
ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Jego organizatorem był Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Mobilna Pracownia


Linia


D Z I E Ń   K R O P K I

W piątek 15.09.2023 r. obchodziliśmy w szkole Międzynarodowy Dzień Kropki.
Nasi uczniowie tradycyjnie włączyli się w obchody tego święta.
W szkole aż w oczach się myliło od ilości kropek.... Było kolorowo i twórczo. Było super!
A dla tych, którzy liczyli kropki w szkole - było ich 113!

Dzień kropki
Linia


Z A B R Z A Ń S K I   B U D Ż E T   O B Y W A T E L S K I

Bardzo prosimy o wsparcie i oddanie głosów na modernizację placu zabaw przy naszym
przedszkolu. Dajmy naszym dzieciom miejsce na zabawę na podwórku.


Zabrzański Budżet Obywatelski


Linia


A K C J A  L I D L - S Z K O Ł Y  P E Ł N E  T A L E N T Ó W 2


Talenciaki


W tym roku szkolnym również nasza szkoła została zarejestrowana do tej akcji.
Startujemy 1 września 2023 r.
Na szkolnych korytarzach znajdują się granatowe pudełka z akcji "Talenciaki".
Bardzo prosimy o przekazywanie zebranych talenciaków do pudełek lub samodzielnie
przypisać je do naszej szkoły.Poniżej znajduje się link do naszego konta.

P a m i ę t a j c i e   o   n a s !

Linia


I   J U Ż   P O   W A K A C J A C H. 
N O W Y   R O K   S Z K O L N Y   2 0 2 3/ 2 0 2 4


1września


4 września 2023 o godzinie 9:00 zabrzmiał pierwszy dzwonek rozpoczynający
nowy rok szkolny 2023/2024.
Część artystyczną przygotowali uczniowie klas III, V oraz VII.
Pierwszoklasiści złożyli przysięgę i zostali pasowani na uczniów naszej szkoły.
Wszystkim uczniom życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym.


1września

1września

1września

1września

1września

1września

Linia


 
                               
M E i N

Ministerstwo Edukacji i Nauki
U M    Z A B R Z E

Urząd Miasta Zabrze
B I P

Biuletyn Informacji Publicznej - Zabrze
C E R T Y F I K A T

Certyfikat
R O D O

RODO w placówce.
S E K A P

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą instytucją przez Internet. Wystarczy wejść na stronę www.sekap.pl, zarejestrować się w serwisie i skorzystać z udostępnionego formularza. Dostępny jest on w zakładce: Urzędy Miasta Zabrze - Jednostki organizacyjne.
Valid HTML 4.01 Transitional
M a n u f a c t u r e d   b y   S P  3 2