Baner
  A K T U A L N O Ś C I   S Z K O Ł A   U C Z N I O W I E   R O D Z I C E   I N F O R M A T O R   S U K C E S Y   O B R A Z   M E D I A   P R Z E D S Z K O L E
P R A C O W N I C Y
R O Z K Ł A D   D N I A
P O S I Ł K I
N A S Z   O B R A Z
D O K U M E N T A C J A
Kasztanowiec
0
00
00
00

Dzisiaj jest  

 
P R Z E D S Z K O L E
 
Pracownicy SP32/

Pracownicy szkoły

 
I N F O R M A C J A   P R Z E D S Z K O L E

Wydział Oświaty informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych będą obowiązywały
następujące akty prawa miejscowego:

- - Uchwała Nr XXXVIII/428/17 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

Zarzšdzenie

- -Zarządzenie Nr 66/WO/2018 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, na rok szkolny 2018/2019.

Zarzšdzenie

 
M E i N

Ministerstwo Edukacji i Nauki
U M    Z A B R Z E

Urząd Miasta Zabrze
B I P

Biuletyn Informacji Publicznej - Zabrze
C E R T Y F I K A T

Certyfikat
R O D O

RODO w placówce.
S E K A P

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą instytucją przez Internet. Wystarczy wejść na stronę www.sekap.pl, zarejestrować się w serwisie i skorzystać z udostępnionego formularza. Dostępny jest on w zakładce: Urzędy Miasta Zabrze - Jednostki organizacyjne.
Valid HTML 4.01 Transitional
M a n u f a c t u r e d   b y   S P  3 2