Baner
  A K T U A L N O Ś C I   S Z K O Ł A   U C Z N I O W I E   R O D Z I C E   I N F O R M A T O R   S U K C E S Y   O B R A Z   M E D I A   P R Z E D S Z K O L E
H I S T O R I A
P A T R O N
O B W Ó D   S Z K O Ł Y
R E K R U T A C J A
D O K U M E N T A C J A
P R O G R A M Y
R E A L I Z A C J E
P O D R Ę C Z N I K I
B I B L I O T E K A
Ś W I E T L I C A
H I G I E N I S T K A
P L A N   L E K C J I
P O   L E K C J A C H
Kasztanowiec
0
00
00
00

Dzisiaj jest  

 
S Z K O Ł A
 
Budynek szkoły

Budynek Szkoły Podstawowej nr 32 im. Roberta Bednorza w Zabrzu

 
Satelita

Zdjęcie satelitarne Zespołu pochodzi ze strony http://maps.google.com/

 
M E i N

Ministerstwo Edukacji i Nauki
U M    Z A B R Z E

Urząd Miasta Zabrze
B I P

Biuletyn Informacji Publicznej - Zabrze
C E R T Y F I K A T

Certyfikat
R O D O

RODO w placówce.
S E K A P

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą instytucją przez Internet. Wystarczy wejść na stronę www.sekap.pl, zarejestrować się w serwisie i skorzystać z udostępnionego formularza. Dostępny jest on w zakładce: Urzędy Miasta Zabrze - Jednostki organizacyjne.
Valid HTML 4.01 Transitional
M a n u f a c t u r e d   b y   S P  3 2